Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

GREEN CLUB CARD

 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door The Green Club., statutair gevestigd te Willemstad en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65298721

 Definities

Green Club: de Oplaadbare betaalpas  die The Green Club uitgeeft onder de naam “Green Club” en die de Consument het recht geeft op het arrangement dat op de door hem gehouden Oplaadbare betaalpas  staat vermeld.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die de houder is van een Oplaadbare betaalpas card.

Deelnameformulier: het deelnameformulier waarmee de Deelnemer zich verbindt de hierop aangevinkte Oplaadbare betaalpas  als geldig betaalmiddel te accepteren voor het overeengekomen commerciële afspraak dat op de betreffende Oplaadbare betaalpas  staat vermeld.

Deelnemer: de locatie die op grond van het Deelnameformulier de door hem aangevinkte Oplaadbare betaalpas   als betaalmiddel accepteert.

Green Club: The Green Club, de Oplaadbare betaalpas card uitgevende partij.

Oplaadbare betaalpas card: The Green Club Card.

Initiële Looptijd: heeft de betekenis als hieraan is toegekend in artikel 7.1.

Overeenkomst: heeft de betekenis als hieraan is toegekend in artikel 1.

Systeem: het systeem dat de verzilvering van de Oplaadbare betaalpas card registreert. Dit systeem wordt door een externe partij verzorgd waar The Green Club een contractuele relatie mee heeft (de technische partner).

Verzilverde oplaadbare betaal: een als “verzilverd” geregistreerde Oplaadbare betaalpas in het Systeem.

Artikel 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Deelnemer en The Green Club in relatie tot de door de Deelnemer aangevinkte Oplaadbare betaalpas op het Deelnameformulier. Door het ondertekenen van het Deelnameformulier, aanvaardt de Deelnemer de voorwaarden opgenomen in het Deelnameformulier en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden (tezamen de “Overeenkomst”).

Artikel 2. De Oplaadbare betaalpas card

2.1 De Deelnemer zal de door hem aangevinkte Oplaadbare betaalpas op het Deelnameformulier accepteren als geldig betaalmiddel voor het arrangement dat op de betreffende Oplaadbare betaalpas staat vermeld gedurende de periode van geldigheid van deze Oplaadbare betaalpas en op grond van de Overeenkomst.

2.2 Elke dag dat de Deelnemer open is, zal de Oplaadbare betaalpas card bij de Deelnemer kunnen worden verzilverd.

2.3 Vanaf het moment dat de Deelnemer een waarde verzilvert: (i) ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Consument en de Deelnemer voor die betreffende waarde; en (ii) eindigt de rechtsbetrekking tussen The Green Club en de Deelnemer voor de betreffende waarde, met dien verstande dat The Green Club de betalingen aan de Deelnemer en Consument als beschreven in, en op grond van, artikel 4 faciliteert.

2.4 De Deelnemer is, na verzilvering, jegens de Consument gehouden het arrangement dat op de verzilverde Oplaadbare betaalpas  staat vermeld op deugdelijke wijze te leveren. Het leveren van het arrangement is geheel voor rekening en risico van de Deelnemer.

Artikel 3. Technische afhandeling

3.1 Elke Oplaadbare betaalpas heeft een unieke code op basis waarvan de geldigheid kan worden vastgesteld.

3.2 De Deelnemer verzilvert de unieke code online via een speciale web terminal of via de eigen pinterminal.

3.3 Green Club faciliteert de verzilvermogelijkheden van de Oplaadbare betaalpas via het Systeem. The Green Club zorgt voor de aansluiting van de bestaande pinterminal op het Systeem en/of zorgt voor een persoonlijke toegang tot de web terminal voor de Deelnemer.

 Artikel 4. Financiële afhandeling

4.1 De Deelnemer is geen vergoeding verschuldigd voor zijn deelname. Aan deelname zijn geen administratiekosten, abonnementskosten of andere kosten verbonden.

4.2 De Deelnemer is btw plichtig voor de (goederen waarde) verkoopwaarde van de bij hem Verzilverde Oplaadbare betaalpas card.

4.3 Per Verzilverde Oplaadbare betaalpas card heeft de Deelnemer recht op de vergoeding als vermeld in het Deelnameformulier bij de betreffende Oplaadbare betaalpas card.

4.4 The Green Club vergoedt uitsluitend de “Verzilverde waarde”. Dat is de Oplaadbare betaalpas card die als “verzilverd” geregistreerd staat in het Systeem.

4.5 The Green Club en de Deelnemer komen hierbij overeen dat het Systeem dat het aantal Verzilverde waarde verwerkt de grondslag voor de facturatie en betaling conform dit artikel 4 van The Green Club aan de Deelnemer is.

4.6 De Deelnemer ontvangt van The Green Club wekelijks van de voorafgaande dagen (bijvoorbeeld op maandag en donderdag wordt een overzicht gestuurd. Op maandag met de verzilvering van de donderdag tot en met de zondag ervoor en op de donderdag met de verzilvering van de maandag tot en met de woensdag ervoor).

4.7 De vergoedingen op grond van dit artikel 4 worden iedere week uitgekeerd over de voorafgaande week onder gebruikmaking van de bankgegevens van Deelnemer zoals die bij The Green Club laatstelijk bekend zijn.

4.8 De betaling geschiedt uiterlijk op de 5e werkdag na de week waarin de Verzilvering hebben plaats gevonden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van The Green Club is in alle gevallen gelimiteerd tot directe schade en zal nooit meer bedragen dan het eenmalig aan de Deelnemer vergoeden van de gemiddelde maandelijkse vergoeding die Deelnemer tot op de dag van de deugdelijke aansprakelijkstelling heeft ontvangen.

5.2 In het geval de Deelnemer schade lijdt door de niet-nakoming van The Green Club van de Overeenkomst, welke niet nakoming voortvloeit uit overmacht (een situatie buiten de controle van The Green Club, zoals het niet nakomen/niet leveren door een derde partij of een storing in het Systeem) of anderszins niet toerekenbaar aan The Green Club is, is laatstgenoemde niet gehouden hiervoor schadevergoeding te betalen aan de Deelnemer. The Green Club zal in dat geval de niet-nakoming zo snel als redelijkerwijs mogelijk trachten te verhelpen.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 The Green Club is exclusief eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (patenten, merken, copyright, design, etc.) in relatie tot de Oplaadbare betaalpas card.

6.2 De Deelnemer heeft niet het recht om intellectuele eigendomsrechten van The Green Club te gebruiken anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van The Green Club.

6.3 Hierbij verleent de Deelnemer aan The Green Club het recht om zelf, en het recht om aan de verkooppunten van de Oplaadbare betaalpas card het recht te verlenen, om de gegevens van de Deelnemer inclusief beeldmateriaal en merken en logo’s te publiceren (bijv. voor reclamedoeleinden).

Duur en Beëindiging
7.1 De Overeenkomst heeft een minimum looptijd van één jaar na de datum van ondertekening van het Deelnameformulier (de “Initiële Looptijd”). Daarna wordt de Overeenkomst van rechtswege stilzwijgend verlengd, tenzij de deelnemer tenminste één maand voor de einddatum van de Initiële Looptijd schriftelijk heeft opgezegd of The Green Club heeft opgezegd. Na verlenging duurt de Overeenkomst tot het moment van beëindiging van de Overeenkomst, waarbij de Deelnemer een opzegtermijn van 6 maanden tegen het einde van de maand in acht dient te nemen en schriftelijk dient op te zeggen.

7.2 Ieder van The Green Club en de Deelnemer is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te beëindigen indien:

7.2.1 de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of haar faillissement in rechte is aangevraagd;

7.2.2 de rechtspersoon, waarin de onderneming van de andere partij wordt   gedreven, wordt geliquideerd of gefuseerd of gesplitst of de onderneming van de andere partij wordt beëindigd.

7.3 The Green Club behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen zonder reden, per direct, zonder ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan de Deelnemer.

7.4 Indien de Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd wordt, zal de Deelnemer nog gedurende één jaar na de datum waarop die beëindiging een feit is de

Oplaadbare betaalpas card als geldig betaalmiddel accepteren, indien The Green Club dit wenst. The Green Club staat er in dat geval voor in dat alle faciliteiten die nodig zijn om aan deze Overeenkomst uitvoering te geven gedurende dat jaar onverkort beschikbaar blijven.

 Artikel 8. Vrijwaring

De Deelnemer vrijwaart The Green Club tegen alle vorderingen van derden (waaronder begrepen de Consument) ter zake of in verband met (i) niet-nakoming van de Deelnemer van de voorwaarden uit het Deelnameformulier of deze algemene voorwaarden; (ii) schending van de wet door de Deelnemer; (iii) schending van een recht van een derde door de Deelnemer; en (iv) grove nalatigheid of fraude aan de zijde van de Deelnemer.

Artikel 9. Tussentijdse wijziging

The Green Club is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. The Green Club zal de Deelnemer tenminste 14 dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanvulling, wijziging en/of vervanging (al dan niet via elektronische weg) hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de Deelnemer niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit binnen genoemde 14 dagen schriftelijk aan The Green Club mede te delen.

 Artikel 10. Geschillen

Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de rechtsbetrekking tussen de Deelnemer en The Green Club in relatie tot de Oplaadbare betaalpas  zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.